Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale propune o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii Pomiculturii nr.348/2003 – republicată.

O modificare principală propusă prin acest act normativ are în vedere extinderea patrimoniului pomicol. În acest sens, în cadrul articolului 4, alineatul 1, patrimoniul pomicol din România se compune din: exploataţii de pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşun (indiferent de sistemul de cultură), inclusiv terenurile în pregătire pentru plantarea şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, duzi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; din pepinere pomicole pentru material de înmulţire (pre-bază, bază şi certificat) şi pepiniere producătoare de material de plantare fructifer, inclusiv terenurile pentru asolamente; precum şi din resursa genetică pomicolă (colecţii), câmpurile de ameliorare, culturile de concurs, loturile tehnologice demonstrative, baze experimentale pilot, loturi de transfer tehnologic.

Un alt set de modificări apar în cadrul articolului 13, privind eliberarea autorizaţiilor de plantare. Acestea se vor face pe baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor, adresate Direcţiilor Agricole Judeţene, care să cuprindă următoarele documente:

  1. cererea de eliberare a autorizaţiei de plantare;
  2. dovada utilizării legale a terenului – copie de pe dovada prioprietăţii sau contract de arendă, de comodat, de închiriere sau orice altă formă de cedare a dreptului de folosinţă asupra terenului;
  3. pentru plantaţiile pomicole care se încadrează în prevederile alin. (2), un exemplar original al proiectului de înfiinţare a plantaţiei pomicole.

În cazul plantaţiilor care se înfiinţează şi intră sub incidenţa prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, se emite de către Direcţia Agricolă Judeţeană un aviz în care se precizează că solicitantul îndeplineşte cerinţele pentru eliberarea unei autorizaţii de plantare.

De asemenea, o altă schimbare importantă va avea loc şi în cazul culturii nucului, noul act stabilind în articolul 17 următoarele: Cultura nucului pentru exploataţii comerciale se face numai cu pomi altoiţi. Cultura nucului din categoria pomi răzleţi şi aliniamente este supusă şi următoarelor prevederi special, respectiv:

  1. plantarea nucilor se poate face şi cu materialul biologic înmulţit sexuat şi selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
  2. tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţiei – model prevăzut în anexa nr.3;
  3. cererea pentru tăierea nucilor/ castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin 30 de zile înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
  4. criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/ castanilor comestibili sunt: pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană; pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale; pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.

Pe lângă acestea, noua lege a Pomiculturii mai prevede ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să organizeze inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani. Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi următoarea adresă web: http://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html .