Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicţie alternativă la jurisdicţia instanţelor judecătoreşti şi aşa cum prevede art. 542 din Codul de procedură civilă ,,persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora nu pot să dispună’’. De asemenea, atât statul, cât şi autorităţile publice şi persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice pot încheia convenţii arbitrale dacă legea le permite. Aşadar, prin arbitraj pot fi soluţionate orice tipuri de litigii decurgând din sau în legătură cu un contract, inclusiv litigii referitoare la încheierea, executarea ori desfiinţarea unui contract (cu foarte puţine excepţii, enumerate expres de Codul de procedură civilă).

Organizare ṣi funcţionare- arbitrajul este organizat ȋn temeiul prevederilor art. 4 (lit.i) din -Lege nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din România.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie   Bistrița-Năsăud, este o instituție permanentă de arbitraj, independentă în exercitarea atribuțiilor, fără personalitate juridică.

Funcționează

 –în baza prevederilor Cărții a-IV-a din Noul Cod de Procedura Civilă

-a Regulamentului privind organizarea arbitrajului

-a Regulilor de procedură arbitrală și de conciliere facultativă  aprobate de  Colegiul Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud.

Singura condiție pentru atragerea competenței  Tribunalului Arbitral este existența convenției arbitrale între părți care poate fi inserată în contract  (clauza arbitrală) sau într-un act distinct de acesta (compromis).

Clauza compromisorie reprezintă acordul parților prin care acestea convin ca litigiile ce se vor naște din contractul în care este inserată sau în legătură cu acesta, să fie soluționate pe calea arbitrajului.

Clauza compromisorie trebuie să fie anterioară apariției vreunui litigiu, să fie înscrisă în contractul principal și este valabilă indiferent dacă contractul în care a fost inserată este valabil sau nu.

Compromisul reprezintă acordul părților ( o înțelegere de sine stătătoare) prin care, acestea convin ca un litigiu deja ivit între ele , să fie soluționat pe calea arbitrajului.

Curta de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud recomandă includerea în contractele comerciale a  următorului model de:

CLAUZĂ COMPROMISORIE

„Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, obligatorie şi executorie”.

Etape procedurale:

 • Reclamantul depune la secretariatul Curții de Arbitraj o cerere de arbitrare împreună cu actele pe care se întemeiază cererea și numește arbitrul;
 • Secretariatul transmite cererea celeilalte părți în litigiu, care în termen de 30 zile își va prezenta apărările și va nominaliza arbitrul;
 • Constituirea Tribunalului Arbitral format din unul sau trei arbitri;
 • Examinarea și dezbaterea litigiului în ședințe închise;
 • Deliberarea și pronunțarea hotărârii arbitrale;
 • Executarea hotărârii arbitrale definitive

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL

 • arbitrajul este o formă de jurisdicție instituită prin voința părților aflate în litigiu;
 • părțile sunt libere să-și aleagă arbitrii care vor soluționa litigiul , pe criterii de competență;
 • specializarea arbitrilor;
 • încrederea pe care o au părțile în “judecătorul” ales de către ele;
 • prin soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, se evită procesele în fața instanțelor judecătorești, fiind astfel mai puțin afectate relațiile dintre partenerii de afaceri;
 • secretul dezbaterilor ;
 • o judecată mai puțin formală;
 • autonomia arbitrajului;
 • celeritatea soluționării litigiului;
 • simplitatea procedurii permite soluționarea rapidă și definitivă a litigiului, în cel mult 6 luni de la data constituirii tribunalului arbitral
 • posibilitatea de a judeca litigiul în echitate

(părțile împuternicesc arbitrii să se conducă în soluționarea litigiului ținând seama numai de exigențele echității, dar cu respectarea principiilor imperative de ordine publică);

 • hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească;
 • hotărârea arbitrală nu este supusă căilor de atac, ea putând fi desființată doar printr-o acțiune în anulare și doar pentru motivele prevăzute în art.608 Noul Cod de Procedură Civilă.